Image

Y Pengwern

Image
Home / Cartre
News / Newyddion
Contact Us / Cysylltwch a Ni
About Us / Amdanom Ni

Home / Cartre


Read our reviews on Trip Advisor

THE PENGWERN IS RE-OPENING!

Our hotel rooms are currently open on a bed & breakfast basis. We are temporarily without a cook so we cannot offer evening meals, staying guests are welcome to bring take-aways to their rooms to eat. We will be reopening the bar from Monday 17th of May. Opening times are 6 to 11PM every night. There will be covid rules in place as per governmental advice, summarized here:
o All customers over 18 must provide their names and a contact number for 'track & trace' purposes, If the individual does not want to share their details they will not be allowed on the premises. This information will be kept securely and will be permanently deleted after 21 days.
o Service is table service only, you will be directed to your seats where you may order and pay for your drinks, contactless card payments are preferred. Your drinks will be delivered to your table. You must not approach the bar, please get the attention of waiting staff to re-order.
o Individual guests must maintain a minimum of 1 metre distancing. We believe that groups of up to 4 people from different households can share a table indoors (to be confirmed), and groups of up to 6 outdoors.
o Face coverings must be worn until seated (unless the individual is exempt) but must be replaced on leaving your seat, e.g. to go to the toilet.
o Only one person at a time is allowed in the toilet. Please remember to maintain good hand hygiene by thorough washing and the use of hand sanitizers.


Image

book online

MAE'R PENGWERN YN AIL-AGOR!

Ar hyn o bryd mae ein hystafelloedd gwesty ar agor ac yn darparu gwely a brecwast. Rydym ar hyn o bryd heb gogydd felly ni allwn gynnig prydau min nos, mae croeso i westeion sy'n aros ddod â prydau tecawê i'w hystafelloedd i'w bwyta. Byddwn yn ailagor y bar ar dydd Llun 17eg o Fai. Yr amseroedd agor yw 6 i 11yh bob nos. Bydd rheolau cofid yn eu lle yn unol â chyngor y llywodraeth, a grynhoir yma:
o Rhaid i bob cwsmer dros 18 oed ddarparu eu henwau a rhif cyswllt at ddibenion 'trac ac olrhain'. Os nad yw'r unigolyn eisiau rhannu ei fanylion ni fydd yn cael mynediad i'r adeilad nac i'r ardd gwrw. Bydd y wybodaeth yma yn cael ei gadw'n ddiogel a bydd yn cael ei ddileu yn barhaol ar ôl 21 diwrnod.
o Gwasanaeth bwrdd yn unig yw'r gwasanaeth, fe'ch cyfeirir at eich seddi lle gallwch archebu a thalu am eich diodydd, mae'n well talu gyda cardiau digyswllt. Bydd eich diodydd yn cael eu danfon i'ch bwrdd. Peidiwch a mynd at y bar, gallwch ail-archebu diodydd drwy dynnu sylw'r staff.
o Rhaid i westeion unigol gynnal o leiaf 1 metr o bellter, credwn y gall grwpiau o hyd at 4 o bobl o wahanol aelwydydd rannu bwrdd y tu mewn (i'w gadarnhau), a grwpiau o hyd at 6 yn yr awyr agored.
o Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb nes y byddwch yn eistedd(oni bai bod yr unigolyn wedi'i eithrio), a rhaid eu gwisgo eto os ydych yn codi o'ch sedd, e.e. i fynd i'r toiled.
o Dim ond un person ar y tro sy'n cael ei ganiatáu yn y toiled. Cofiwch gynnal hylendid dwylo da drwy olchi trylwyr a defnyddio glanweithyddion dwylo.